2022 මෙරට කාන්තා ඝාතන 29% ඉහළට

මෙරට කාන්තාවන්ට අපරාධවලට ලක්වීම වැඩිවීමක් දක්නට ඇති අතර ඉකුත් වසර තුන තුළදී (2020, 2021, 2022) කාන්තාවන්…