ඖෂධ වංචාකරු නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තියට හානි. වෛද්‍ය චමල් සංජීවගේ හෙලිදරව්ව මෙන්න

ඉමියුනොගොලොබියුන් වංචාවේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මුළු රටම අවධානයෙන් පසුවන අවස්ථාවක දී බාහිර බලපෑම් මත නීතිය…