මේ දිනවල දැනෙනා අධික උණුසුමට හේතුව මෙන්න.

පවතින උණුසුම් කාළගුණ තත්ත්වයෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාවට විමසිලිමත් වන ලෙස උපදෙස් දී තිබුණද ශ්‍රී ලංකාව උෂ්ණාධික…