අධිකරණ සංඝනායක හාමුරුවෝ එලවන්න ඕන. – වනවාසී රාහුල හිමියෝ පෙරට වඩී

ශාසනය වනසන භික්ෂුන්ට එරෙහිව විනය පියවරක්වත් ගන්න බැරි මෙරට බුරුතු පිටින් සිටින අධිකරණ සංඝනායක හිමිවරු වහාම…