අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා අලුත්ම ක්‍රමය මෙන්න

සියලු‍ රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ දී ක්‍රීඩා…