න්‍යෂ්ටික බලගරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොළ එළියක්.

රුසියාව, චීනය, ඩෙන්මාර්කය සහ එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර සඳහා ආයෝජනය කිරීමට යෝජනා කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය (SLAEA) න්‍යෂ්ටික බලය සඳහා කොළ එළිය ලබා දී ඇති බව නිලධාරියෙක් පැවසීය.

බංග්ලාදේශයේ සහ ඉන්දියාවේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා දැනටමත් ආයෝජනය කර ඇති රුසියාව ශ්‍රී ලංකාවේ බලාගාරයක් පිහිටුවීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි රුසියාවේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ යෝජිත සහයෝගීතාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කළහ.

SLAEA සභාපති මහාචාර්ය S.R.D. රෝසා ශ්‍රී ලංකාවේ අක්වෙරළ හෝ වෙරළාසන්න න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ රුසියානු යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව නියෝජිත පිරිස දැනුවත් කළ බව මාධ්‍ය අමතමින් පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති මිශ්‍රණය වැඩි කිරීම සඳහා න්‍යෂ්ටික බලය සඳහා තම කාර්යාලය මූලික වශයෙන් අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවත් එය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සඳහා යවා ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය .