ඉඟුරු රු3800යි – අද එළවළු සහ මාළු මිල මෙන්න

පෑලියගොඩ එළවළු තොග මිල

ඉඟුරු රු 3800
දෙහි රු 1400
කැරට් රු 200
වම්බටු රු 200
බෝංචි රු 250
අමු මිරිස් රු 100
ලික්ස් රු 200
ගෝවා රු 120
බීට් රු 170
තක්කාලි රු 80
මාලු මිරිස් රු 200
පතෝල රු 200
වැටකොළු රු 250
බන්ඩක්කා රු 180
වට්ටක්කා රු 80
රාබු රු 100
නෝකොල් රු 80
ලූනු කොල රු 150
අලු කෙසෙල් රු 200
මෑකරල් රු 120

මීගමුව ලෙල්ලම මාළු මිල

ලින්නා 700
සාලය 400
තලපත් 1800
කෙලවල්ලා 1200
පොඩි බලයා 500
ලොකු බලයා 800
දැල්ලො 1400
හුරැල්ලා 700
ඇටවල්ලා 600
බොල්ලු 650
ලේන් පරව් 700
වන්නා 600
කුම්බලවා 900
තොරු 2400

පෑලියගොඩ මාළු මිල

සාලයා රු 400
හුරුල්ලෝ රු 600
බලයා 900
ලින්නා රු 800
තෝරු රු 3000
කොප්පරා රු 2300
කෙලවල්ලා රු 1500
පරව් රු 1500
තලපත් රු 2000
කුම්බලාවා රු 1200
බෝල්ලෝ රු 1000
ඉරටවල්ලා රු 900
ඉස්සෝ රු 1400 සිට
දැල්ලෝ රු 1000 සිට
ගල් මාලු රු 1000
හැඩැල්ලා රු 2000

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!