අද එළවළු, පලතුරු මිල මෙතැනින් බලාගන්න

අද (11) එලවලු සහ පළතුරු මිල පහතින් දැනගන්න.

මැනික්කුබුර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය (තොග මිල)

කැරට් රු 150
බෝංචි රු 230
ගෝවා රු 80
ලීස් රු 200
තක්කාලි රු 60
අමු මිරිස් රු 150
මාලු මිරිස් රු 180
රාබු රු 60
නෝකොල් රු 120
වම්බටු රු 140
වට්ටක්කා රු 70
බන්ඩක්කා රු 100
පතෝල රු 130
වැටකොළු රු 230
බීට් රු 300
ලූනු කොල රු 250
දෙහි රු 1600
ඉගුරු රු 2600
සූකිනි රු 200
බෙල් පේපර් රු 400
නයි මිරිස් රු 1100
කොහිල දලු රු 200

අද පලතුරු මිල ගණන් පහතින් දැනගන්න.

පෑලියගොඩ (තොග මිල)

සීනි කෙසෙල් රු 80/100
ඇබුල් කෙසෙල් රු 50/60
කෝලී කුට්ටු රු 300
ඇම්බුන් රු 170
කරත්ත කොලොං රු 200/250
වල් අඹ රු 100/150
කොමඩු රු 120
ගස් ලබු රු 120
දිවුල් රු 700
අන්නාසි රු 800/900
අලි පේර රු 500
පේර රු 800
නෙල්ලි රු 1500

පන්නිපිටිය (සිල්ලර මිල)

සීනි කෙසෙල් රු 220
ඇබුල් කෙසෙල් රු 180/200
කෝලී කුට්ටු රු 460
ඇම්බුන් රු 320
කරත්ත කොලොං රු 380/400
කොමඩු රු 200
ගස් ලබු රු 220
අන්නාzසි රු 1200
පේර රු 1100
තැබිලි රු 150

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!