අද එළවළු ගන්නවාද ?

අද පෑලියගොඩ එළවළු තොග මිල (1kg)


රාබු රු 30
බණ්ඩක්කා රු 60
මෑකරල් රු 100
දඹල රු 120
පතෝල රු 120
ලූනු කොල රු 150
තලන බටු රු 150
නෝකොල් රු 120
වම්බටු රු 180
තක්කාලි රු 150
වට්ටක්කා රු 160
බෝංචි රු 130
ලීස් රු 250
බීට් රු 200
කැරට් රු 350
ගෝවා රු 300
අමු මිරිස් 250
මාලු මිරිස් රු 350
දෙහි රු 150
ඉඟුරු රු 1800

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!