පුද්ගලයෙක් එලොව යැවූ කොලොන්නේ වෙඩි තැබීම සිදුවුණ හැටි

කොලොන්න පොලිස් වසමේ පදිංචි තේ වතු හිමිකරුට එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයට හේතුව කුමක්ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය…