ස්ටාලින් ඇතුළු කිහිපදෙනෙකුට අධිකරණයෙන් ආඥාවක්

අද (26) දහවල් කාලයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ගුරු – විදුහල්පති විරෝධයට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකුට එරෙහිව…