සුමාත්‍රාවේ භූ කම්පනයෙන් පසු සුනාමී අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් ආසන්නයේ රික්ටර් පරිමාණ මාපාංක 7.3ක ප්‍රබලතාවයක් සහිත භූකම්පනයක් ඇත. මෙම කම්පනයෙන් පසු කම්පන…