කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමට රජයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශයේ කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවි බල ගැන්වීමට අදාළ යෝජනාවට කැබිනට්…