අනුරාධපුරයේ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඔක්තෝම්බර් 16 සහ 17…