කාබන් කොලෙන් වහලා ලක්ෂ 25ක් ගහපු නිවාස අධිකාරියේ නෝනා

නිවාස ණය ලබාගත් ණයකරුවන් ගෙවූ වාරික මුදල්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 25කට ආසන්න මුදලක් වංචා කළ බවට සැකපිට…