අමෙරිකා ගිය බන්දුලව ජනපති ආපහු ගෙන්වයි

ලෝක බැංකුව විසින් සංවිධානය කළ සමුළුවකට සහභාගී වීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් නුවර වෙත ගොස් සිටිඅමාත්‍ය…