ලංකාවටම තියෙන්නේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර 44 යි. ඒකෙන් 12ක් කැඩිලා

රජයේ රෝහල් සතුව ඇති CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර 44න් 12ක් අකර්මන්‍ය වී ඇති බව රජයේ විකිරණ තාක්ෂණවේදීන්ගේ…