අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි බිල අඩුකරයි.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබාදී…