නව ආණ්ඩුවකට අවස්ථාව දෙමින් රජය ගත් විශේෂ තීන්දුව

2025 වසර සඳහා නව අයවැයක් ඉදිරිපත් නොකිරීමටත් 2025 වසරේ මාර්තු මස අවසන් වනතෙක් අතුරු සම්මත ගිණුමක්…