මෙවර අය වැය හදන්නේ IMF එක සතුටු කරන්න.

2024 අයවැය සම්පුර්ණයෙන්ම IMF යෝජනා මත පදනම් සැකසෙන බව ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්…