මුහුදුබඩ මාර්ගයේ පීල්ලක් කැඩී යාමෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ පීල්ලක් කැඩී යාම හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. මෙලෙස කැඩි ගොස්…