උද්භිද උද්‍යාන ගාස්තුත් ඉහළට.

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්භිද උද්‍යාන වෙත ප්‍රවේශවීමේ ගාස්තු ඉහළ දමා ඇත. ඒ අනුව දේශීය සංචාරාකයෙකුගේ රුපියල් 100…