බෙත්ලෙහෙමේ නත්තල අවලංගු කරයි.

ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් සංවිධානය අතර යුද්ධය හේතුවෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ උපත සිදුවූ බෙත්ලෙහෙම එහි වාර්ෂික නත්තල් සැමරුම්…