බෙලිඅත්තේ පස් දෙනෙකු මරුවාට තවත් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට.

බෙලිඅත්ත අධිවේගී පිවිසුම අසලදී සිදුවූ පංච පුද්ගල ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් තවත් සැකකරුවන් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. සැකකරුවන්…