දකුණු කොරියාවට අසූචි පිරුණු බැලූන් වැස්සක්

කුණු කසළ සහ අසූචිවලින් යුතු විශාල බැලූන් කිහිපයක් දකුණු කොරියාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ඉහළින් දක්නට ලැබුණ බව…