අවුරා ලංකා සභාපති “තාඹුගලට” ඇප

රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතකර සිටි අවුරා ලංකා සභාපති විරන්ජිත් තාඹුගල මහතාව ඇප මත මුදාහැර තිබෙනවා. අද (27) කොළඹ…