විල්පත්තුව කපන තාඹුගලගේ හෙලිකොප්ටරය අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ගොඩබෑම අභිරහසක්.

පසුගියදා 11 වනදා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට හෙලිකොප්ටරයකින් පැමින ඇත්තේ අවුරා ලංකා හර්බල් සමාගමේ සභාපති චන්දික විරංජිත් තාඹුගල…