වලව ගොවීන්ගේ කුඹුරු වනසා, දකුණු පළාත කළුවරේ තබනා කවුද මේ රත්නපුරේ ආටිගල පරම්පරාව

උඩවලව ජලාශය සිඳී යාමත් සමග සමනලවැව ජලාශයෙන් ඊට ජලය නිකුත් කිරීම ආරම්භ කිරීම නිසා සමනල වැව…