අස්වැසුම දෙවන අදියර සඳහා තොරතුරු සංගණනය ඇරඹෙයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වන  “අස්වැසුම”  වැඩසටහන සඳහා පළමු අදියරේ සුදුසුකම් ලැබූ ලක්ෂ…

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගන්න නිර්ණායක කිහිපයක්

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීමේදී දරිද්‍රතාවය නිවැරදිව හඳුනාගැනීම සඳහා, පරීක්ෂා කර බලා තීරණය කළ හැකි නිර්ණායක වලට මූලිකත්වය…

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභයේ වෙනස්වීමක්

අස්වැසුම සුභසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්කර…

නොමිලේ දෙන සහල් ලබානොගත් අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් ගැන පරීක්ෂණයක්

දැනට අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටින නමුත් රජය නොමිලේ ලබාදෙන සහල් ලබා ගැනීම සඳහා නොපැමිණි පිරිස සම්බන්ධයෙන්…