අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ නොලැබුණු සියලුදෙනාට සුබ පණිවිඩයක්

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට පෙර හිඟ මුදලත් සමග දිස්ත්‍රික්ක 4ක මෙතෙක් අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ නොලැබුණු සියලුදෙනාට ප්‍රතිලාභ…