සජබ පැරදී ‘ජවිපෙ දිනුවත්’ රනිල් කැමතියි

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමගි ජන බලවේගය පරදිනවා දැකීමට කැමති බවත් ඔහු පක්ෂ කඩන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…