එළවළු මාෆියාව පරාජය කරන්න සතියක් එළවළු ගන්න එපා

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වීමට පෙර වෙළෙඳපොළේ එළවළු මිල අනපේක්ෂිත ලෙස ඉහළ යාම පිළිබඳව කඩිනමින් සොයා බලන…