ඇසළ පෙරහර වීදි සංචාරය කරන මාර්ග ගැන තීරණයක්

පෙර වසරවලදී මෙන් මේ වසරේ මහනුවර ඇසළ පෙරහර වීථි සංචාරය කරන මාර්ගවල පදික වේදිකාවන් තුළ මුදලට…