රට රැකියා දෙන බව කියා කෝටියක් වංචා කළ ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති අත් අඩංගුවට.

විදේශ රටවල රැකියා ලබාදෙන බව පවසමින් විවිධ ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන් රවටා රුපියල් කෝටියකට අධික මුදල් වංචා කළ…