රැඩිකල් අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපති කර ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට ආජන්ටිනාව උත්සහ ගනී.

උද්ධමනය 143% දක්වා ඉහළ ගොස් ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදෙමින් සිටිනා ආර්ජන්ටිනාවේ ජනාධිපති ලෙස රැඩිකල් අන්ත…