ඇපල් දුරකථන අලෙවියේ වාර්තාගත අඩුවීමක්

අමෙරිකාවේ සුප්‍රකට දුරකථන අලෙවි සමාගමක් වන ඇපල් සමාගමේ වසරකට වැඩි කාලයක් තුළදී සිදුවූ විශාලතම අලෙවි පහත…