නීතිඥ සංගමය ජනපති වෙත යොමු කළ ලිපියට ජනාධිපති ලේකම්ගෙන් පිළිතුරු

නව නීතිපතිවරයෙකු පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමු කළ ලිපියට…

නිදහස් පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවලටමැතිවරණ කොමිසමෙන් පිළිතුරු

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ පවතින අභ්‍යන්තර ගැටලු විසදීමට කිසිදු නෛතික බලයක් නොමැති…