අකුරණ ගින්න ඇතිවීමට හේතුව ගැන පොලිසියට සැකයක්

අකුරණ අවන්හලක ඇති වූ ගින්නට හේතුව එම ගොඩනැගිල්ලේ බේකරි නිෂ්පාදනාගායේ තිබූ විදුලි උඳුන්වලට විදුලිය සපයන පද්ධතියේ…

අකුරණ ගින්න ඇතිවූ ආකාරය තවමත් අභිරහසක්

අකුරණ අවන්හලක ඇති වූ ගින්නක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණු මහනුවර – මාතලේ මාර්ගය (A9) මේ වන…

අකුරණ ප්‍රදේශයේ ගින්නක් නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයක් වසා දමයි

අකුරණ නගරයේ අවන්හලක ඇති වූ ගින්නක් හේතුවෙන් මහනුවර – මාතලේ මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. ගින්න…