කොටුවේ ගොඩනැගිල්ල පොලිසියට අහිමි වෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය මෙතෙක් පිහිටි කොටුව චෛත්‍ය පාරේ සිට, කොම්පඤ්ඤ විදියේ පිහිටි ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන…