එයාර් සීෂෙල්ස් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් අරඹයි.

එයාර් සීෂෙල්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ දක්වා නව ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරනා බව නිළ වශයෙන් නිවේදනය කරයි.…