රයිෆල් ගන්නට හදබිම අධිකාරියෙන් ගොවීන්ට ණය

සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි වැළැක්වීම සඳහා ගොවීන්ට වායු රයිෆල් 1000ක් මේ වසරේ ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව…