අග්බෝපුර දුම්රිය මාර්ගය යළි යථාතත්වයට

කන්තලේ අග්බෝපුර ප්‍රදේශයේදී දුම්රියක් ඊයේ (07) පිලීපැනීමෙන් හානියට පත් වූ දුම්රිය මාර්ගය අද දිනයේ (08) තව…