විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් ගත් දැඩි තීරණය

සිය ඉල්ලීම් ලබාදීම ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් දැඩි කිරීමට තීරණය කළ…

අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ විරෝධතාවයකට ජල ප්‍රහාර‍යක්

කොළඹ බත්තරමුල්ල දියත උයන ඉදිරිපිට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් පිරිසක් අද (13) උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා තිබෙනවා. අදාළ විරෝධතාකරුවන්…