வெளிநாட்டுத்துறைச் செயலாற்றம் – 2023 ஏப்பிறல்

வர்த்தகப் பற்றாக்குறையானது மாதாந்த அடிப்படையிலான அதிகரிப்பொன்றினை தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக பதிவுசெய்தபோதிலும் ஓராண்டிற்கு முன்னைய நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஏப்பிறலில் தொடர்ந்தும் மிதமடைந்து காணப்பட்டது.

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் என்பன முன்னைய ஆண்டின் ஒத்த காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஏப்பிறலில் குறிப்பிடத்தக்களவு மேம்பட்டுக் காணப்பட்டன.

2023 மாச்சு முற்பகுதியில் தொடங்கிய செலாவணி வீதத்தின் குறிப்பிடத்தக்களவிலான உயர்வடைதலானது 2023 ஏப்பிறலிலும் தொடர்ந்தது.

அரச பிணையங்கள் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மாத காலப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்களவிலான தேறிய உட்பாய்ச்சலொன்றினைப் பதிவுசெய்தன.

உள்நாட்டு வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையிலிருந்து மத்திய வங்கியின் மூலமான வெளிநாட்டுச் செலாவணியின் தேறியளவிலான ஈர்த்தலுடன் 2023 ஏப்பிறல் இறுதியளவில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் மேலும் மேம்பட்டுக் காணப்பட்டன.

முழுவடிவம்
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20230531_external_sector_performance_2023_april_t.pdf

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன