பணவீக்கம் 2023  ஏப்ரலில் சடுதியாக வீழ்ச்சி

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2021=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2023 மாச்சின் 50.3 சதவீதத்திலிருந்து 2023 ஏப்பிறலில் 35.3 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. மேற்கொள்ளப்பட்ட எறிவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தேறிய பணவீக்க மட்டம் குறைவடைந்தமைக்கு  தளம்பல்மிக்க உணவு மற்றும்  உணவல்லாப் பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விடவும் உயர்வான விலை வீழ்ச்சிகள் பிரதான காரணமாக அமைந்தன.

உணவுப் பணவீக்கமானது (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2023 மாச்சின் 47.6 சதவீதத்திலிருந்து 2023 ஏப்பிறலில் 30.6 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்த அதேவேளை, உணவல்லாப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2023 மார்ச்சின் 51.7 சதவீதத்திலிருந்து 2023 ஏப்பிறலில் 37.6 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண்ணின் மாதாந்த மாற்றம், 2023 ஏப்பிறலில் -1.39 சதவீதமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டது, இது கொழும்பு நுகர்வேர் விலைச் சுட்டெண் (2021=100) தொடரில் இதுவரையிலும் பதிவாகிய அதிகூடிய மாதாந்த வீழ்ச்சியாகும். -1.37 சதவீதமாகவிருந்த உணவல்லா வகைகளின் பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட விலை வீழ்ச்சிகள் இவ்வீழ்ச்சிக்குப் பிரதான காரணமாக அமைந்தன. உணவு வகையும் 0.02 சதவீதம் கொண்ட மாதாந்த வீழ்ச்சியொன்றினைப் பதிவுசெய்தது. பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பணவீக்கத்தினைப் பிரதிபலிக்கின்ற மையப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு), 2023 மாச்சின் 39.1 சதவீதத்திலிருந்து 2023 ஏப்பிறலில் 27.8 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது.

முன்னோக்கி நோக்குகையில், கிடைக்கப்பெறுகின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் பணவீக்கத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீழ்ச்சிப் போக்கானது 2023 முழுவதும் தொடர்ந்துசென்று,  நிலவுகின்ற உயர்வான பணவீக்கத்தை 2023 பிந்திய காலப்பகுதியில் தனி ஒற்றை மட்டங்களை நோக்கி கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சாதகமான புள்ளிவிபரத் தளத்தாக்கத்துடன் ஒன்றிணைந்து, இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறைக்கொள்கை வழிமுறைகள், உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு மட்டங்கள் இரண்டிலும் வழங்கல் நிலைமைகள் இயல்பு நிலையடைந்தமை, குறைவடைந்த உலகளாவிய பண்ட விலைகளின் பாரிய ஊடுகடத்தல் என்பன காரணமாக குறைவடைந்த கூட்டுக் கேள்வியே இப்பணவீக்க வீதக் குறைப்புச் செயன்முறைக்கு துணையளித்தது.

முழுவடிவம்

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20230428_inflation_in_april_2023_ccpi_t1.pdf

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன