ඇමති ප්‍රසන්න සහ සරත් වීරසේකරට ඇමරිකාවේ දොර වැසේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ආයතනය විසින් ඇමෙරිකාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සභාපතිවරුන්ගේ වැඩමුළුවකට සහභාගි වීමට නම්කර සිටි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් වීරසේකරට වීසා ලබාදීම අසීරුබව ඇමරිකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දී ඇතිබව වාර්තා වේ. ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයාට නඩුවකින් වරදකරු වීම සහ සරත් වීරසේකර මන්ත්‍රීවරයාට අදාළව යුද සමයේ …

ඇමති ප්‍රසන්න සහ සරත් වීරසේකරට ඇමරිකාවේ දොර වැසේ. Read More »