එක්සත් ජතින්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලයෙන් ”යුක්තිය” මෙහෙයුම ගැන නිවේදනයක්

එක්සත් ජතින්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මැඩලීමේ ”යුක්තිය” මෙහෙයුම ගැන සිය කණස්සල්ල පලකර සිටී . ”මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සමාජයට බරපතළ අභියෝගයක් වුවත්, දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රවේශය විසඳුම නොවේ. මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතය සහ එයට තුඩු දෙන සාධක ප්‍රථමයෙන්ම මහජන සෞඛ්‍ය හා සමාජීය ප්‍රශ්න වේ. මත්ද්‍රව්‍ය විකිණීම හෝ …

එක්සත් ජතින්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලයෙන් ”යුක්තිය” මෙහෙයුම ගැන නිවේදනයක් Read More »