උපාධිධාරී ගුරුවරුන් සේවයට බඳවා ගැනීම පළාත් මට්ටමින්

නව උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පළාත් මට්ටමින් සිදු කරනු ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පැවසීය. කළුතර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය. ඒ අනුව විද්‍යා, තාක්ෂණ, ඉංග්‍රීසි සහ විදේශ භාෂා යන විෂයන් සඳහා නව උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවත්, අධිකරණයේ තහනම් නියෝගය හේතුවෙන් ගුරු …

උපාධිධාරී ගුරුවරුන් සේවයට බඳවා ගැනීම පළාත් මට්ටමින් Read More »