නැව් සංස්ථාවෙන් අයවිය යුතු කෝටී 152ට මොකද වුණේ ?

ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාව සඳහා 2023 වර්ෂය වන විට මෙරට රාජ්‍ය ආයතන 22ක් සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන 48කින් රුපියල් කෝටි 152කට අධික මුදලක් ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාවට අය වීමට තිබූ බව ජාතික විගඝණන කාර්යාලය නිකුත් කර තිබු නවතම විගඝණන වර්තාවක සඳහන් වනවා. මින් වසර 2කට වැඩි කාලයක සිට නැව් සංස්ථාවට අය විය යුතු මුදල රුපියල් …

නැව් සංස්ථාවෙන් අයවිය යුතු කෝටී 152ට මොකද වුණේ ? Read More »