අඩු මිලට තෙල් දෙන්න.Shell සමාගම නැවතත් ලංකාවට එයි.

එක්සත් ජනපදයේ Shell PLC සමාගමට අනුබද්ධ RM Parks සමාගම ලබන මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන බෙදා හැරීම ආරම්භ කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. සමාගම ඉන්ධන මිලකට ඉන්ධන වෙළෙඳපොළට පිවිසෙන බවත් ඒ අනුව ඉන්ධන සඳහා අවම මිල සමාගමේ පිරවුම්හල්වලින් අය කරන බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වේ. RM Parks තෙල් සංස්ථාවට අයත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 150ක් …

අඩු මිලට තෙල් දෙන්න.Shell සමාගම නැවතත් ලංකාවට එයි. Read More »